مقالات ترجمه شده رشته مهندسی بهداشت محیط

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی بهداشت محیط
ترجمه مقاله حذف یون های+Zn2 و+Cd2 از پساب های صنعتی با نانو جاذب های مغناطیسی جدید

ترجمه مقاله حذف یون های+Zn2 و+Cd2 از پساب های صنعتی با نانو جاذب های مغناطیسی جدید

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله صنعت مراقبت های بهداشتی سنگاپور

ترجمه مقاله صنعت مراقبت های بهداشتی سنگاپور

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله آرسنیک در آب آشامیدنی و خطر ابتلا به سرطان ریه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله آرسنیک در آب آشامیدنی و خطر ابتلا به سرطان ریه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله مدلی برای پیش بینی دمای احتراق خودکار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدلی برای پیش بینی دمای احتراق خودکار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله ویژگی های انتخاب سیالات یونی با اشتعال خودکار- نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله ویژگی های انتخاب سیالات یونی با اشتعال خودکار- نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله غلظت فلزات سنکین در شبکه آب آشامیدنی

دانلود ترجمه مقاله غلظت فلزات سنکین در شبکه آب آشامیدنی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله حذف یون های فلزات سنگین از فاضلاب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله حذف یون های فلزات سنگین از فاضلاب - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی کروم در زباله ها

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی کروم در زباله ها

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6