مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک
ترجمه مقاله الیاف شکاف نوار فوتونیک توخالی - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله الیاف شکاف نوار فوتونیک توخالی - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله گیت های منطقی نوری AND و OR کاملا یکپارچه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گیت های منطقی نوری AND و OR کاملا یکپارچه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله گیت چند منطقی XOR-NAND-OR و XNOR–NOT تمام نوری و همزمان مبتنی بر MMI - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گیت چند منطقی XOR-NAND-OR و XNOR–NOT تمام نوری و همزمان مبتنی بر MMI - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله سوئیچ شکاف نواری فعال فوتونی مبتنی بر چاه چند کوانتومی GaInNAs - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سوئیچ شکاف نواری فعال فوتونی مبتنی بر چاه چند کوانتومی GaInNAs - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8