مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک
دانلود ترجمه مقاله تبدیل طول موج تمام نوری یک سیگنال پوشیده از هرج و مرج - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تبدیل طول موج تمام نوری یک سیگنال پوشیده از هرج و مرج - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله بیزین و ترکیب دمپستر-شافر - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بیزین و ترکیب دمپستر-شافر - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 55
دانلود ترجمه مقاله بیوفوتون ها و ارتباط زیستی

دانلود ترجمه مقاله بیوفوتون ها و ارتباط زیستی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله آپتوفلوییدیک ها برای کاربرد های بیوفوتونیک - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله آپتوفلوییدیک ها برای کاربرد های بیوفوتونیک - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله توسعه آمپلی فایر فیبر در سیستم های مخابراتی WDM

دانلود ترجمه مقاله توسعه آمپلی فایر فیبر در سیستم های مخابراتی WDM

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16