تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالی

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 52
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 46
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 41,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 29