مقالات ترجمه شده رشته جنگلداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته جنگلداری
ترجمه مقاله پیش بینی رفتار آتش سوزی با هوش مصنوعی در جنگل کاج سیاه نازک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی رفتار آتش سوزی با هوش مصنوعی در جنگل کاج سیاه نازک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023.6
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مدل توزیع قطر برای راش همسال در دانمارک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل توزیع قطر برای راش همسال در دانمارک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله رابطه بین صحت مدلسازی و مدلسازی توزیع قطر توده جنگلی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله رابطه بین صحت مدلسازی و مدلسازی توزیع قطر توده جنگلی - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله رواناب آب در سطح جاده جنگل های کوهستانی

ترجمه مقاله رواناب آب در سطح جاده جنگل های کوهستانی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و GIS

ترجمه مقاله نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و GIS

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل با RS و GIS - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل با RS و GIS - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تحلیل الگوهای جنگل زدایی در منابه مرکزی ماداگاسکار - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحلیل الگوهای جنگل زدایی در منابه مرکزی ماداگاسکار - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مدیریت پایدار جنگل استوایی

ترجمه مقاله مدیریت پایدار جنگل استوایی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تولید و ساخت پارتیکل برد - نشریه INIA

ترجمه مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تولید و ساخت پارتیکل برد - نشریه INIA

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ویژگی عملکردی گلسنگ های انگلی در اکوسیستم های جنگلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی عملکردی گلسنگ های انگلی در اکوسیستم های جنگلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آزمایش شاخص های گلسنگ تداوم زیست محیطی زمین های جنگلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آزمایش شاخص های گلسنگ تداوم زیست محیطی زمین های جنگلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال

دانلود ترجمه مقاله اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 21