ترجمه مقاله رابطه بین صحت مدلسازی و مدلسازی توزیع قطر توده جنگلی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله رابطه بین صحت مدلسازی و مدلسازی توزیع قطر توده جنگلی - نشریه PLOS
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین صحت مدلسازی و مشخصه های نقطه عطف معادلات گوناگون و مدلسازی توزیع قطر توده جنگلی
عنوان انگلیسی
Relationship between Modelling Accuracy and Inflection Point Attributes of Several Equations while Modelling Stand Diameter Distributions
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2015
نشریه
plos
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6531
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی جنگل و جنگلداری
دانشگاه
موسسه تحقیقات جنگلها، آکادمی چینی جنگلداری، پکن، چین
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
داده ها
محاسبه توزیع قطر تجمعی مشاهده شده
معادلات منتخب
معیارهای ارزیابی
نتایج و تحلیل
صحت مدل معادلات
نقش نقطه عطف
مشخصه نقطه عطف توده های جنگلی مشاهده شده
مشخصه های نقطه عطف هفت معادله مدلسازی
مقایسه صحت معادلات با و بدون نقاط عطف
مقایسه صحت میان معادلات با نقاط عطف متغیر
مقایسه صحت بین معادلاتی با نقاط عطف ثابت و معادلاتی با نقاط عطف متغیر
معانی نظری نقاط عطف
بحث
نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this study, seven popular equations, including 3-parameter Weibull, 2-parameter Weibull, Gompertz, Logistic, Mitscherlich, Korf and R distribution, were used to model stand diameter distributions for exploring the relationship between the equations’ inflection point attributes and model accuracy. A database comprised of 146 diameter frequency distributions of Chinese fir (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.) plantations was used to demonstrate model fitting and comparison. Results showed that the inflection points of the stand diameter cumulative percentage distribution ranged from 0.4 to 0.6, showing a 1/2 close rule. The equation’s inflection point attribute was strongly related to its model accuracy. Equation with an inflection point showed much higher accuracy than that without an inflection point. The larger the effective inflection point interval of the fitting curve of the equation was, and the closer the inflection point was to 0.5 for the equations with fixed inflection points, the higher the equation’s accuracy was. It could be found that the equation’s inflection point had close relationship with skewness of diameter distribution and stand age, stand density, which provided a scientific basis for model selection of a stand diameter distribution for Chinese fir plantations and other tree species.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مطالعه، ازهفت معادله مشهور، من جمله ویبول 3 پارامتری، ویبول 2 پارامتری، گامپرتز، لجیستیک، میچرلیخ، کورف و توزیع R برای مدلسازی توزیع قطر توده جنگی، جهت کشف رابطه بین مشخصه های نقطه عطف معادلات و صحت مدل استفاده گردید. از پایگاه داده متشکل از 146 توزیع فراوانی قطر کشتزارهای صنوبر چینی (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.) برای نشان دادن برازش و مقایسه مدل استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که نقاط عطف توزیع درصد تجمعی قطر توده جنگلی بین 0.4 تا 0.6 متغیر است که این مسئله قاعده بسته 1/2 را نشان می دهد. مشخصه نقطه عطف معادله قویاً با صحت مدلش ارتباط دارد. معادله ای با یک نقطه عطف از صحت بسیار بالاتری نسبت به معادله بدون نقطه عطف برخوردار بود. هر چه فاصله موثر نقطه عطف منحنی برازش معادله بزرگتر و نقطه عطف در معادلاتی با نقاط عطف ثابت، به 0.5 نزدیکتر بود، به همان نسبت صحت معادله در سطح بالاتری قرار داشت. می توان این گونه استنباط نمود که بین نقطه عطف معادله با چولگی توزیع قطر و سن توده جنگلی، تراکم (انبوهی) توده جنگلی رابطه نزدیکی وجود داشت، که این امریک مبنای علمی برای انتخاب مدل توزیع قطر توده جنگلی برای کشتزارهای صنوبر چینی و سایر گونه های درختی به حساب آمد.

بدون دیدگاه