ترجمه مقاله تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل با RS و GIS - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل با RS و GIS - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل در بخش هایی از شمال ایران با استفاده از RS و GIS
عنوان انگلیسی
Land use/cover change and driving force analyses in parts of northern Iran using RS and GIS techniques
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2011
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6385
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی و عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، جنگلداری و مهندسی جنگل
مجله
مجله علوم زمین شناسی عربستان - Arabian Journal of Geosciences
دانشگاه
دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
کلمات کلیدی
نقشه دیجیتال. تغییر کاربری زمین، LucAR. تصاویر ماهواره ای، الگوی مکانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
منطقه مورد مطالعه
مواد و روش ها
داده ها و منابع داده
نقشه برداری استفاده از زمین(کاربری زمین)
تنوع مکانی و زمانی تغییرات
تحلیل نیروهای محرک
نتایج
بحث و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

To accomplish integrated watershed management and land use planning, it is necessary to study the dynamic spatial pattern of land use and cover change related to socioeconomical and physical parameters. In this study, land use and cover change detection was applied to the Lajimrood Drainage Basin in northern parts of Iran, an area characterized by rich and diversified agricultural and forest mosaic. The main of changes in the study area were forest–arable land transformation, which was only considered in this study. In order to detect these changes, at first, based on 1:25,000 digital topographic maps dated 1967 and 1994 and ETM+ satellite image dated 2002, land use map in these three dates were prepared. The results showed that the area with forest land use decreased about 3.2% in transition 1967–2002. Also, arable land increased about 36.9%. We suggested a method to analyze the driving forces and the spatial distribution of land use change. The maps of elevation, slope, and aspect were derived and classified by using digital elevation model (DEM). Also, the maps of distance from road, drainage network, and building area were selected as socioeconomical factors. These maps were overlaid and crossed with land use change map and land use change area ratio was computed. The results showed that the elevation, slope, and aspect were physical effective factors in land use changing. Also, by increasing the distance from building area and roads, deforestation rate was reduced.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
برای ادغام مدیریت آبخیزداری و برنامه ریزی کاربری اراضی، مطالعه الگوی مکانی دینامیکی از تغییر کاربری اراضی و پوشش مربوط به پارامترهای سطح اجتماعی- اقتصادی و فیزیکی لازم است. در این مطالعه، تشخیص تغییر کاربری اراضی و پوشش به حوضه زهکشی لاجیمرود در شمال ایران اعمال شد این منطقه با کشاورزی غنی و متنوع و جنگل مشخص می شود.تغییرات اصلی در این منطقه مورد مطالعه تحول زمین جنگل زراعی است، که تنها در این مطالعه در نظر گرفته شده است. به منظور تشخیص این تغییرات، در ابتدا، بر اساس 1: 25000 نقشه های توپوگرافی رقومی مورخ 1967 و 1994 و تصویر ماهواره ای ETM + به تاریخ 2002، نقشه کاربری اراضی در این سه تاریخ تهیه شد. نتایج نشان دادند که این منطقه با کاربری اراضی جنگلی حدود 3.2٪ در طی1967-2002 کاهش یافته است. همچنین، زمین های زراعی حدود 36.9٪ افزایش یافته است. ما از یک روش برای تحلیل نیروهای محرک و توزیع مکانی تغییر کاربری اراضی استفاده کرده ایم. نقشه های ارتفاع، شیب، و وجه استخراج شده و شده با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی (DEM) طبقه بندی شدند. همچنین، نقشه فاصله از جاده، شبکه زهکشی، و مناطق ساختمانی به عنوان عوامل سطح اجتماعی- اقتصادی انتخاب شدند. این نقشه ها بر روی هم قرار داده شده و با نقشه تغییر کاربری اراضی تطبیق داده شد و نسبت مساحت تغییر کاربری زمین محاسبه شد. نتایج نشان داد که ارتفاع، شیب، و وجه عوامل موثر فیزیکی در تغییر کاربری زمین بودند. همچنین، با افزایش فاصله از مناطق ساختمان ها و جاده ها، نرخ جنگل زدایی کاهش یافته است.

بدون دیدگاه