مقالات ترجمه شده رشته جنگلداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته جنگلداری
دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله کنترل کپک قارچی برای الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری

دانلود ترجمه مقاله کنترل کپک قارچی برای الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9