مقالات ترجمه شده رشته جامعه شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته جامعه شناسی
ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تهدید اجتماعی و تنوع فرهنگی در قدرت هنجارهای اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تهدید اجتماعی و تنوع فرهنگی در قدرت هنجارهای اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله نقد نوشته های فرهنگ و شخصیت - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله نقد نوشته های فرهنگ و شخصیت - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1950
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله معتادان بزهکار: ذهنیت و نظارت اجتماعی با بازپروری توانمندی - نشریه Sage

ترجمه مقاله معتادان بزهکار: ذهنیت و نظارت اجتماعی با بازپروری توانمندی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تاثیر دراز مدت حمایت والدین بر بلوغ شغلی نوجوانان - نشریه Sage

ترجمه مقاله تاثیر دراز مدت حمایت والدین بر بلوغ شغلی نوجوانان - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی - نشریه Sage

ترجمه مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله استعمار پرستاری در آمریکا: مفاهیمی برای رهبری پرستاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استعمار پرستاری در آمریکا: مفاهیمی برای رهبری پرستاری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله جنسیت و خانواده در چین معاصر

ترجمه مقاله جنسیت و خانواده در چین معاصر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 8