مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی معماری

لیست مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی معماری
ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در کاربردهای شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در کاربردهای شهر هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بام های خنک راه حلی برای کاهش اثرات جزایر گرمایی

ترجمه مقاله بام های خنک راه حلی برای کاهش اثرات جزایر گرمایی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی طراحی هندسه مبتنی بر عملکرد در طراحی معماری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی طراحی هندسه مبتنی بر عملکرد در طراحی معماری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله طراحی بیوفیلیک

ترجمه مقاله طراحی بیوفیلیک

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله معماری بیوفیلیک، ایده معماری پایدار سالم

ترجمه مقاله معماری بیوفیلیک، ایده معماری پایدار سالم

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مبنای تاریخی آزمون مقاومت در برابر حریق - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مبنای تاریخی آزمون مقاومت در برابر حریق - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی جامع نماهای ساختمان خورشیدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جامع نماهای ساختمان خورشیدی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده های فازی (FAHP-FDEA) برای ارزیابی ساختمان های هوشمند

ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده های فازی (FAHP-FDEA) برای ارزیابی ساختمان های هوشمند

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پروسه های مونتاژ رباتیک به عنوان محرکی در طراحی معماری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پروسه های مونتاژ رباتیک به عنوان محرکی در طراحی معماری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مروری بر طراحی پارامتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر طراحی پارامتری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ارزیابی پیشرفت ساختمانها با انرژی صفر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی پیشرفت ساختمانها با انرژی صفر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدل سازی مدیریت کار آمد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی مدیریت کار آمد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله معماری سبز یک مفهوم پایداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معماری سبز یک مفهوم پایداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله هنر صدا و معماری افقی جدید برای معماری و شهرسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هنر صدا و معماری افقی جدید برای معماری و شهرسازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی

ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18