تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 19