مقالات ترجمه شده رشته آنالیز عددی

لیست مقالات ترجمه شده رشته آنالیز عددی
ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله روش تکرار وردشی - نوعی روش تحلیلی غیر خطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش تکرار وردشی - نوعی روش تحلیلی غیر خطی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله شاخص بالابان از گراف های مکعبی

ترجمه مقاله شاخص بالابان از گراف های مکعبی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ایزومتری های کروی از *C - جبرهای متناهی بعد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایزومتری های کروی از *C - جبرهای متناهی بعد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله زیرمجموعه ابرجبر فازی تعمیم یافته شهودی در ابرجبر بولی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله زیرمجموعه ابرجبر فازی تعمیم یافته شهودی در ابرجبر بولی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم

ترجمه مقاله استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم

ترجمه مقاله استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان

ترجمه مقاله استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله تابع هش یک طرفه OHFGC بر مبنای کدهای Goppa

ترجمه مقاله تابع هش یک طرفه OHFGC بر مبنای کدهای Goppa

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10