مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی میکروبی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی میکروبی
ترجمه مقاله تولید ارتقا یافته سلولز باکتریایی و پتانسیل کاربرد آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تولید ارتقا یافته سلولز باکتریایی و پتانسیل کاربرد آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله قابلیت پروبیوتیک در مخمرها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت پروبیوتیک در مخمرها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کفیر، ترکیب لبنی پروبیوتیک، جنبه های مغذی و درمانی

ترجمه مقاله کفیر، ترکیب لبنی پروبیوتیک، جنبه های مغذی و درمانی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ساختار، بیوسنتز و نحوه عمل لانتی بیوتیک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختار، بیوسنتز و نحوه عمل لانتی بیوتیک ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله فعالیت اوره در رسوبات کلسیت میکروبیولوژیکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فعالیت اوره در رسوبات کلسیت میکروبیولوژیکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله فرآورده های طبیعی ضدمیکروبی

ترجمه مقاله فرآورده های طبیعی ضدمیکروبی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی

ترجمه مقاله خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله زندگی میکروبی بر روی سطوح با بیوفیلم ها

ترجمه مقاله زندگی میکروبی بر روی سطوح با بیوفیلم ها

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14