مقالات ترجمه شده رشته بیماری شناسی گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیماری شناسی گیاهی
ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا با گلیفوسات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا با گلیفوسات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، عامل ایجاد بلاست برنج توسط SRR - نشریه SemanticScholar

ترجمه مقاله تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، عامل ایجاد بلاست برنج توسط SRR - نشریه SemanticScholar

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مدیریت بیماری گیاهی

ترجمه مقاله نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مدیریت بیماری گیاهی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تکنیک های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تکنیک های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی

ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بیماری زایی و عوامل ویرولانس (قدرت بیماریزایی) فیتوباکتری

ترجمه مقاله بیماری زایی و عوامل ویرولانس (قدرت بیماریزایی) فیتوباکتری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گرده برنج - مجله CellPress

دانلود ترجمه مقاله آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گرده برنج - مجله CellPress

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4