تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی توریسم

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی توریسم

مبلغ: 71,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 32 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 60,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 60,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 27,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 20