تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی توریسم

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی توریسم

مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 13,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 20