مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
ترجمه مقاله شاخص های توسعه پایدار - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شاخص های توسعه پایدار - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نوآوری شرکت و سیاست های منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوآوری شرکت و سیاست های منابع انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای شرکت ها در COVID-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای شرکت ها در COVID-19 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله 10 روند برتر در بازارهای سرمایه: 2019

ترجمه مقاله 10 روند برتر در بازارهای سرمایه: 2019

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله صنعت ورزش در اقتصادهای در حال رشد: مباحث ضروری و چالش ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله صنعت ورزش در اقتصادهای در حال رشد: مباحث ضروری و چالش ها - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مروری بر نقش بنادر در توسعه یک ملت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر نقش بنادر در توسعه یک ملت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله چارچوب مفهومی آسیب پذیری و انعطاف پذیری اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای

ترجمه مقاله چارچوب مفهومی آسیب پذیری و انعطاف پذیری اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله حقیقتی در رابطه با بلاک چین

ترجمه مقاله حقیقتی در رابطه با بلاک چین

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله عدم تقارن اطلاعات و ساختار سرمایه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عدم تقارن اطلاعات و ساختار سرمایه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله دیدگاه رفاه اجتماعی سنجش برابری درآمد - نشریه وایلی

ترجمه مقاله دیدگاه رفاه اجتماعی سنجش برابری درآمد - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1967
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اخلاقیات و نشست اقتصادی (اقتصاد تراوشی)

ترجمه مقاله اخلاقیات و نشست اقتصادی (اقتصاد تراوشی)

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16