مقالات ترجمه شده رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)
ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی در درمان سرطان و انتقال دارو - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی در درمان سرطان و انتقال دارو - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بیان و کارکرد میکرو RNA در سرطان پروستات

ترجمه مقاله بیان و کارکرد میکرو RNA در سرطان پروستات

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مراقبت از بیماران سرطانی دارای ناتوانی ذهنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مراقبت از بیماران سرطانی دارای ناتوانی ذهنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تنظیمات اپی ژنتیک mRNAs و miRNAs توسط غذاداروها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تنظیمات اپی ژنتیک mRNAs و miRNAs توسط غذاداروها - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله MicroRNA ها در سرطان پستان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله MicroRNA ها در سرطان پستان - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله لوسمی سلول مویی - نوع نادری از لوسمی

ترجمه مقاله لوسمی سلول مویی - نوع نادری از لوسمی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ارزیابی سطح آنتی بادی در مقابل Fusobacterium nucleatum - نشریه NATURE

ترجمه مقاله ارزیابی سطح آنتی بادی در مقابل Fusobacterium nucleatum - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله درمان جراحی کارسینوم سلول کلیه در سالمندان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان جراحی کارسینوم سلول کلیه در سالمندان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60

ترجمه مقاله ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقش سلول های B تنظیمی در سرطان - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله نقش سلول های B تنظیمی در سرطان - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پروتکل بهینه سازی شده برای استخراج پروتئین از بافت پستان - نشریه Sage

ترجمه مقاله پروتکل بهینه سازی شده برای استخراج پروتئین از بافت پستان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله یک دستگاه ریزسیال شناسی برای تسریع در شکار فیزیکی بدون برچسب - نشریه NATURE

ترجمه مقاله یک دستگاه ریزسیال شناسی برای تسریع در شکار فیزیکی بدون برچسب - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله هدف قرار دادن فعالیت های مختلف انکوژن و کنترل سرطان پروستات - نشریه NATURE

ترجمه مقاله هدف قرار دادن فعالیت های مختلف انکوژن و کنترل سرطان پروستات - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله TUG1 افزایش پیشرفت سرطان پروستات به وسیله فعالیت به عنوان یک ceRNA miR-26a

ترجمه مقاله TUG1 افزایش پیشرفت سرطان پروستات به وسیله فعالیت به عنوان یک ceRNA miR-26a

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاهش بیان ژن MicroRNA در سرطان سینه انسان

ترجمه مقاله کاهش بیان ژن MicroRNA در سرطان سینه انسان

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تعدیل سیستم ایمنی شرطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعدیل سیستم ایمنی شرطی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان

ترجمه مقاله القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15