مقالات ترجمه شده رشته سیاست جنگل و اقتصاد جنگل

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیاست جنگل و اقتصاد جنگل
ترجمه مقاله پیش بینی رفتار آتش سوزی با هوش مصنوعی در جنگل کاج سیاه نازک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی رفتار آتش سوزی با هوش مصنوعی در جنگل کاج سیاه نازک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۸۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023.6
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال

دانلود ترجمه مقاله اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23