دانلود مقالات ترجمه شده مجله SPE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله SPE به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مقایسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله مقایسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تخمین تراوایی از واکنش های چاه پیمایی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تخمین تراوایی از واکنش های چاه پیمایی - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14