دانلود مقالات ترجمه شده مجله ACS

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله ACS به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله فیبرهای نانوکامپوزیت پلی ایمید الکتروریسی شده - نشریه ACS

ترجمه مقاله فیبرهای نانوکامپوزیت پلی ایمید الکتروریسی شده - نشریه ACS

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله الکترونگاتیوی از آووگادرو تا پائولینگ - نشریه ACS

ترجمه مقاله الکترونگاتیوی از آووگادرو تا پائولینگ - نشریه ACS

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کاهش الکتروشیمیایی CO2 در نانوفوم های مس - نشریه ACS

ترجمه مقاله کاهش الکتروشیمیایی CO2 در نانوفوم های مس - نشریه ACS

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نانوکمپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربن - نشریه ACS

ترجمه مقاله نانوکمپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربن - نشریه ACS

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب - نشریه ACS

ترجمه مقاله در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب - نشریه ACS

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مولکول های آنزیمی به عنوان نانوموتورها - نشریه ACS

ترجمه مقاله مولکول های آنزیمی به عنوان نانوموتورها - نشریه ACS

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله رقابت و اثر متقابل بین برهمکنشهای حفره-سیگما و حفره-پای - نشریه ACS

ترجمه مقاله رقابت و اثر متقابل بین برهمکنشهای حفره-سیگما و حفره-پای - نشریه ACS

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله پیوند کالکوژنی، پیوند غیرکووالانسی خواهر با پیوند هالوژنی - نشریه ACS

ترجمه مقاله پیوند کالکوژنی، پیوند غیرکووالانسی خواهر با پیوند هالوژنی - نشریه ACS

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله کاکائو، فشار خون و بهداشت قلب و عروق - نشریه ACS

ترجمه مقاله کاکائو، فشار خون و بهداشت قلب و عروق - نشریه ACS

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله خاصیت آنتی باکتریال عالی کامپوزیت های اکسید روی/اکسید گرافن - نشریه ACS

ترجمه مقاله خاصیت آنتی باکتریال عالی کامپوزیت های اکسید روی/اکسید گرافن - نشریه ACS

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19