تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عنوان فارسی: بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
عنوان انگلیسی: The Investigation of The Relationship between Identity Styles and Educational Progress of Happiness
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
نشریه : Brisjast فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 184
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.01Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی عمومی، روانشناسی شناخت
دانشگاه: گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
کلمات کلیدی: سبک های هویت، شادکامی، پیشرفت تحصیلی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 - مقدمه

2 -1 - انواع سبک های پردازش هویت

2- 1-1 - سبک اطلاعاتی

2-1- 2 - سبک هنجاری

2 – 1-3 - سبک سردرگم /اجتنابی

2-2- شادمانی

2-3- پیشرفت تحصیلی

3 - روش پژوهش

4 - روش نمونه گیری

5 - ابزارهای پژوهش

5 – 1 پرسشنامه سبک های هویت

5 – 2 - پرسشنامه شادکامی آکسفورد

6 - یافته ها

7 - بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study aimed to evaluate the relationship between identity styles with happiness and educational progress of students. The study included 285 participants (135 girls and 150 boys) that were the students of Sirjan city preuniversity educational fields. For measuring identity styles, the berzoneski identity style Questionnaire (White’s Revised Questionnaire, ISI-6G) has been used and for measuring the happiness the happiness questionnaire of oxford has been used. It also used for checking the educational progress of students from their first semester’s average in the years 2012-2013 The results showed that there is a relation between the informational style and educational progress. The correlation coefficient between the normative identity styles also shows a weak relationship with educational progress. The identity of style associated with diffused / avoidant identity style and educational progress results show that there is no significant relationship between confusion and achievement. The measuring results of the informational and normative identity with Happiness, shows that between these two styles of identity with happiness there is a meaningful relationship. The correlation coefficient between diffused / avoidant identity style with Happiness illustrates that the relationship between these two variables is weak. The results show that there is a significant relationship between educational progress and happiness.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 285 (135 دانش آموز دختر و 150 دانش آموز پسر )رشته های مختلف تحصیلی مدارس پیش دانشگاهی شهرستان سیرجان بودند. برای سنجش سبک های هویت از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (پرسشنامه تجدید نظر شده وایت ISI-6G ) و برای سنجش شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده گردید. همچنین برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل نیمسال اول تحصیلی آنان در سال 91-92 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین ضریب همبستگی بین سبک هویت هنجاری با پیشرفت تحصیلی رابطه ضعیفی را نشان می دهد. در رابطه با بررسی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با پیشرفت تحصیلی نتایج نشان می دهد که بین سبک هویت سردرگم و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج بررسی رابطه سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با شادکامی نشان می دهد که بین این دو سبک هویت با شادکامی رابطه معنادارای وجود دارد. ضریب همبستگی بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی با شادکامی نشان دهنده رابطه ضعیف بین این دو متغیر می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین پیشرفت تحصیلی و شادکامی رابطه معنادار وجود دارد.