تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیومواد

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16