تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین

لیست مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 23