تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19