تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9