تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 16,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10