تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 21