تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران گرایش زلزله

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران گرایش زلزله

مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 12,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 19