ترجمه مقاله تاثیر سونامی سال 2004 سوماترا روی تنوع زیستی اجتماعات جزر و مدی brachyuran - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر سونامی سال 2004 سوماترا روی تنوع زیستی اجتماعات جزر و مدی brachyuran - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر سونامی سال 2004 سوماترا روی تنوع زیستی اجتماعات جزر و مدی brachyuran در Maavah، جزایر مرجانی Laamu، مالدیو
عنوان انگلیسی
Impact of the 2004 Sumatran tsunami on the diversity of intertidal brachyuran assemblages of Maavah, Laamu Atoll, Maldives
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
18
سال انتشار
2012
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8640
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
مخاطرات آب و هوایی، مخاطرات محیطی
مجله
خطرات طبیعی - Natural Hazards
دانشگاه
گروه زیست شناسی، دانشکده Scott Christian، ناگرکویل، هند
کلمات کلیدی
تنوع brachyuran. سونامی. تغییرناپذیری، Maavah، جزایر مرجانی Laamu، مالدیو
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2 - مواد و روش ها
1-2- توصیف مکان مطالعه
2-2- روش های نمونه‌برداری
3-2- آنالیزهای آماری
4-2- ذخیره نمونه ها
3 نتایج
1-3- تأثیر سونامی روی موقعیت گونه ها
2-3- تأثیر سونامی روی فراوانی و تنوع brachyuran
4- بحث
5- نتیجه گیری
تقدیر و تشکر
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A 2-year spatio-temporal survey of intertidal brachyuran crabs involving five sites was conducted in the Maavah reef system, Laamu Atoll, Maldives, from April 2001 to March 2003. In December 2004, the sites were hit by the catastrophic Sumatran tsunami. An 8-month-long study was carried in the same five sites after the tsunami, and the data obtained were compared with the pre-impact baseline data. A sand dune formed at the north-eastern side of the island as a result of the tsunami was also included in the post-tsunami study (site 6). Nine brachyuran crab species not recorded during pre-tsunami sampling in the five study sites were collected after the event. Of these, six species were recorded in site 6 during January 2005, and they started to appear in the other sites in the following months. Nine species of crabs collected during the pre-tsunami periods from four sites were not represented in the post-tsunami collections. Abundance, evenness and diversity of the post-tsunami brachyuran communities of sites 1 and 2 exhibited downward trends, and the evenness and diversity of the post-tsunami communities of site 4 exhibited upward trends when compared with pre-tsunami patterns. Multivariate analyses revealed that the tsunami had changed the post-tsunami brachyuran communities of sites 1–4. However, tests revealed that in site 4, the pre-tsunami brachyuran assemblage 1 (2001–2002) differed from pre-tsunami assemblage 2 (2002–2003) and post-tsunami assemblages. The roles of tsunami-transported species and site-specific dominant species in contributing to faunal dissimilarities between the pre- and post-tsunami brachyuran assemblages were found to be patchy. Further studies would reveal whether the population of any newly added species increases or decreases in the long term.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک بررسی فضایی – زمانی 2 ساله روی خرچنگ های جزری Brachyuran در 5 مکان موجود در صخره-های Maavah، جزایر مرجانی Laamu، مالدیو، از آوریل 2001 تا مارس 2003 انجام شده است. در دسامبر 2004، این مکان ها مورد برخورد سونامی فاجعه انگیز سوماترا قرار گرفته بودند. یک بررسی بلندمدت 8 ماهه بعد از وقوع سونامی در همان 5 مکان صورت گرفت، و داده های به‌دست‌آمده با داده های پایه ای قبل از برخورد سونامی، مورد مقایسه قرار گرفتند. تپه ی شنی که در اثر وقوع سونامی، در سمت شمال شرق جزیره ایجاد شده بود نیز در مطالعه ی بعد از سونامی شرکت داده شده بود (مکان 6). 9 گونه ی خرچنگ brachyuran که در نمونه بردارهای قبل از وقوع سونامی در 5 مکان موردمطالعه، ثبت نشده بودند، بعد از وقوع سونامی جمع‌آوری شدند. از این 9 گونه، 6 گونه در طول ژانویه ی 2005 در مکان 6 مورد ثبت قرار گرفتند، و در ماه های بعدی در سایر مکان ها نیز شروع به پیدایش کردند. 9 گونه از خرچنگ ها در طول دوره ی قبل از سونامی از 4 مکان جمع‌آوری شدند که در نمونه‌برداری‌های بعد از سونامی در این مکان‌ها حضور نداشتند. فراوانی، تغییرناپذیری، و تنوع اجتماعات brachyuran پس از وقوع سونامی در مکان های 1 و2 روند روبه پایینی را نشان داد، و تغییرناپذیری و تنوع اجتماعات، پس از وقوع سونامی در مکان 4، زمانی که با الگوهای قبل از سونامی مورد مقایسه قرار گرفتند، روند رو به رشدی را نمایش داد. آنالیزهای چند متغیره نشان دادند که سونامی باعث تغییر اجتماعات brachyuran در مکان‌های 4-1 می شود. به هر حال، بررسی‌ها نشان می دهند که در مکان 4، تجمعات 1 Brachyuranهای پیش از وقوع سونامی (2001–2002) با تجمعات 2 پیش از وقوع سونامی (2002-2003) و تجمعات بعد از وقوع سونامی متفاوت بودند. مشخص شده است که نقش گونه های منتقل‌شده با سونامی و گونه هایی که در مکان‌های خاصی غالب بودند، در ایجاد عدم تشابه بین تجمعات brachyuran ها، قبل و بعد از سونامی، مقطعی است. مطالعات بعدی مشخص خواهد کرد که در درازمدت، جمعیت هر گونه ای که به تازگی اضافه شده است افزایش پیدا خواهد کرد یا کاهش.

بدون دیدگاه