تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین اختلالات خلقی دانش آموزان متوسطه و کمرویی

عنوان فارسی: رابطه بین اختلالات خلقی دانش آموزان متوسطه و کمرویی
عنوان انگلیسی: The relationship between secondary school students' posture disorders and shyness
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2014 فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع مقاله : ISI
نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی) پایگاه : اسکوپوس
نوع ارائه مقاله : ژورنال شناسه ISSN مجله : 2247–8051
کد محصول : F1629 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.15Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی
مجله: مجله تربیت بدنی و ورزش - Journal of Physical Education and Sport
دانشگاه: گروه تربیت بدنی و ورزش ، دانشگاه Firat ، ترکیه
کلمات کلیدی: اختلال طرز حالت، شرمساری، دانش آموزان متوسطه، دانش آموزان
کلمات کلیدی انگلیسی: words- posture disorder - shyness - middle school students - students
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ضمیمه: ندارد
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.7752/jpes.2014.02041
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش

نتایج

بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this study, it is investigated the relationship between posture disorders and shyness in middle school students. Movement is an essential element of life which is important in maintaining the physiological and psychological functions. Good posture and body position plays a vital role in mental and physical health. The statistical group composed of 17974 male students in middle school of Ardebil city, among which 378 students were selected as a sample group to participate in our research. Selecting the experimental group was first done by making a list of middle schools of Ardebil city, then 14 schools were randomly selected and according to the population of each school, the experimental group was randomly selected in order. This study is an analytical descriptive one and the results indicate the abnormality of upper-and lower- skeleton of students. The students filled out a questionnaire including general information, they their general specifications were registered including age, weight and height. Then their photos were taken in three ways of anterior, lateral and posterior standing, computer software was used to analyze the posture of students (Ergo Therapy). In the study a questionnaire of 44 items were used, including 5 scales of Likert rating scale (never, rarely, sometimes, often, and always). After gathering required information, the resulted data was analyzed by descriptive static. The normality distribution of data was performed by K-S test (Kolmogrov-Smirnof test) and the mean values, standard deviation and frequency percent were obtained through descriptive statistical methods, then the differences were resulted through deductive statistics including Chi-square 2 x and ANOVA method by SPSS 20/win software. The experimental group was shown that has at least a body abnormality of 96.3%. Prevalence of abnormality was 64.6% drooping shoulders 51.3% Kyopsis and the lowest abnormality prevalence was 1.3% a flat upper back (non-curved) 1.1% extension feet. The highest shyness frequency percent was in 97.25% extension feet and the lowest shyness frequency percent was in 63.8% genu flexum. There is a significant correlation between shyness and skeletal abnormality prevalence. The mean value of students' shyness with skeletal abnormalities is higher than that of students who lack any skeletal abnormality. The results of this study indicate that the mean value of shyness in students with the trunk abnormality is 81.18%. Also the mean value of shyness in students with upper and lower skeletal abnormalities is higher than other students.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله رابطه بین اختلالات طرز حالت و شرمساری در دانش آموزان متوسطه بررسی می گردد. حرکت نوعی مولفه اساسی زندگی است که در حفظ کارکردهای فیزیولوژیکی و روان شناختی مهم است. طرز حالت خوب بدن نقش مهمی در سلامت جسمی و روحی ایفا می کند. گروه آماری شامل 17974 دانش آموز پسر متوسطه شهر اردبیل بود که در بین آنها 378 دانش آموز به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند تا در تحقیق ما شرکت کنند. انتخاب گروه آزمایش ابتدا با تهیه لیست مدارس متوسطه شهر اردبیل انجام شد و سپس 14 مدرسه به طور تصادفی انتخاب شدند و طبق جمعیت هر مدرسه، گروه آزمایشی به طور تصادفی انتخاب گردید. این مقاله از نوع تحلیلی توصیفی بوده و نتایج نشان دهنده اختلال کارکرد اسکلت بالاتنه و پایین تنه در میان دانش آموزان می باشد. دانش آموزان پرسشنامه ای پر کردند که شامل اطلاعات عمومی، مشخصات فردی از جمله سن، وزن و قد بود. عکس های آنها به سه شیوه جلو، جانبی و عقب گرفته شد. برای تحلیل طرز حالت بدن ارگو درمانی، از نرم افزار رایانه ای استفاده شد. آیتم های پرسشنامه 44 مورد بودند که شامل 5 مقیاس رده بندی 5 لیکرت-هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه- بود. پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، داده های حاصل با استاتیک توصیفی تحلیل شدند. توزیع نرمال داده ها با آزمون کلموگروف-اسمیرنف انجام شد و مقادیر میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی از طریق روش های آماری توصیفی انجام گردید و سپس تفاوت ها با کای اسکویر و روش آنوا با نرم افزار 20 اس پی اس اس حاصل گردید.

گروه آزمایشی نشان داد که حداقل غیرنرمال بدن 96.3% بود. شیوع میزان غیرمتعارف 64.6%، افتادگی شانه 51.3%، کیفوز و شیوع پایین تنه غیرنرمال 1.3% و ناحیه بالای کمر به حالت صادف (غیرخمیده) 1.1% بود. بیشترین میزان خجالت 97.25% و خمیدگی زانو 63.8% بود. تناسب عمده بین شرمساری و شیوع اسکلت غیرنرمال وجود دارد. مقدار میانی شرمساری دانش آموز با اختلالات اسکلتی در بالاتنه طبق نتایج 81.18% است. همچنین مقدار متوسط شرمساری در دانش آموزان دچار اختلالات بالاتنه و پایین تنه بیشتر از دانش آموزان دیگر است.