ترجمه مقاله بررسی پژوهش های EEG و ERP در ارتباط با شخصیت برون گرایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی پژوهش های EEG و ERP در ارتباط با شخصیت برون گرایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی پژوهش های EEG و ERP در ارتباط با شخصیت برون گرایی بر اساس خط مبنا و وظایف شناختی
عنوان انگلیسی
Review of EEG and ERP studies of extraversion personality for baseline and cognitive tasks
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9149
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی شناخت
مجله
شخصیت و تفاوت های فردی - Personality and Individual Differences
دانشگاه
دانشگاه صنعتی پتروناس، پراک، مالزی
کلمات کلیدی
شخصیت برون گرایی، برون گرا، درون گرا، الکتروانسفالوگرافی (EEG)، پتانسیل های مرتبط به رویداد (ERP)
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
1-1 شخصیت برونگرایی
1-2 برونگرایی و رویکرد الکتروفیزیولوژی
2- روشها
3- نتایج
3-1 مطالعات مربوط به EEG
3-1-1 EEG و شرایط خط مبنا
3-1-2 EEG و وظایف شناختی
3-2 مطالعات مربوط به پتانسیلهای مربوط به رویداد (ERP)
4- بحث
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

According to psychological studies, the most fundamental personality is the extraversion personality. Most studies looking at differences between extroverts and introverts are pen and paper based studies. However, in a few studies, electrophysiological signals were involved. In this paper, we reviewed studies examining extraversion personality using electroencephalography (EEG) and event-related potentials (ERP). It was found that some of the EEG studies claimed that extroverts and introverts can be differentiated using baseline EEG, while some others claimed otherwise. Conflicting findings were also observed in the ERP studies; higher/lower P300 amplitude in extroverts compared to that of introverts in visual stimuli tasks. These various findings are probably due to differences in their experimental protocols, sample size, or age of subjects. Other possible reasons include no consideration given on the main feature of extraversion and the studies only focused on EEG power spectral analysis. We are thus suggesting for future investigations to involve the main feature such as sociability and/or to incorporate more EEG features in the analysis to produce more robust and reliable results. This review constitutes a guidance for research on brain-related conditions of extroverts and introverts and shall be useful in many areas.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با توجه به مطالعات روانشناختی، اصلیترین نوع شخصیت، شخصیت برونگرایی است. اکثر مطالعات تفاوت-های میان برونگرایان و درونگرایان را مبتنی بر مطالعات قلم و کاغذی میدانند. با این حال، در تعداد کمی از مطالعات، سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی وجود دارد. در این مقاله، مطالعات مربوط به شخصیت برونگرایی را با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) و پتانسیلهای مربوط به رویداد (ERP) بررسی میکنیم. فهمیدیم که برخی از مطالعات EEG ادعا کردهاند که برونگرایان و درونگرایان میتوانند با استفاده از خط مبنای EEG متمایز شوند، درحالیکه بعضی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان میدهند. یافتههای متناقض در مطالعات ERP مشاهده شدند: بالاتر/کمتر از دامنه P300 در برونگرایان در مقایسه با دامنه درونگرایان در وظایف محرک بصری. این یافتههای مختلف احتمالاً به خاطر تفاوتهای موجود در پروتکلهای تجربی آنها، اندازه نمونه یا سن افراد است. سایر دلایل محتمل هیچ ملاحظهای را با توجه به ویژگی اصلی برونگرایی شامل نمیشوند و این مطالعات تنها بر تحلیل طیف قدرت EEG متمرکز هستند. بنابراین برای پژوهشهای آینده پیشنهاد میکنیم که ویژگی اصلی مانند اجتماعی بودن و/یا مشارکت در بیشتر ویژگیهای EEG موجود در تحلیل را برای تولید نتایج قابلاعتماد و قوی در نظر بگیرند. این بررسی شامل راهنمایی برای پژوهشهای مربوط به شرایط مرتبط به مغز برونگرایان و درونگرایان است و در حوزهای زیادی کاربرد دارد.

بدون دیدگاه