دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی
عنوان انگلیسی
Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2006
نشریه
journal amme
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
۴۶۶۵
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
متالوژی، خوردگی و پوشش و سطح مهندسی، خوردگی و حفاطت از مواد، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، نانو مواد، شیمی کاتالیست، شیمی آلی و نانوشیمی
مجله
دستاوردها در مواد و مهندسی ساخت و تولید
دانشگاه
موسسه مهندسی مواد و مواد زیستی، دانشگاه فناوری سیلسیا، گلیویس، لهستان
کلمات کلیدی
خوردگی،ساخت و پردازش،متالورژی پودر،فولاد ضدزنگ دولایه
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ رویه آزمایشی
۳ نتایج و بحث
۴ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose: of this paper was to examine the corrosion resistance of duplex stainless steels using electrochemical methods in 1M NaCl solution. The influence of powder mixes preparation and cooling cycle after sintering on corrosion properties was evaluated. Design/methodology/approach: In presented study duplex stainless steels were obtained through powder metallurgy starting from austenitic, martensitic base powders by controlled addition of alloying elements, such as Cr, Ni, Mo and Cu. In the studies behind the preparation of mixes, Schaeffler’s diagram was taken into consideration. Prepared mixes have been compacted at 800 MPa and sintered in a vacuum furnace with argon backfilling at 1260°C for 1 h. After sintering two different cooling cycles were applied: rapid cooling with an average cooling rate of 245 °C/min and slow cooling of 5 °C/min in argon atmosphere. Produced duplex stainless steels have been studied by scanning and optical microscopy and EDS chemical analysis of microstructure components. Corrosion properties have been studied through electrochemical methods in 1M NaCl water solution Findings: According to achieved results, it was affirmed that applied sintering method as well as powder mixes preparation allows for manufacturing the sintered duplex steels with good corrosion properties which depends on austenite/ferrite ratio in the microstructure and elements partitioning between phases. Corrosion resistance of sintered stainless steels is strictly connected with the density and the pore morphology present in the microstructure too. The highest resistance to pitting corrosion in 1M NaCl solution was achieved for composition with approximate balance of ferrite and austenite in the microstructure. Research limitations/implications: According to the powders characteristic, the applied fast cooling rate seems to be a good compromise for corrosion properties and microstructures, nevertheless further tests should be carried out in order to examine different cooling rates. Originality/value: The use of elemental powders added to a stainless steel base showed its potentialities, in terms of fair compressibility and final sintered density. In addition a good microstructural homogeneity and first of all corrosion resistance was achieved, also working with cycles possible for industries.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف:هدف از این مقاله بررسی مقاومت در برابر خوردگی فولادهای ضدزنگ دولایه با استفاده از روش های الکتروشیمیایی در ۱M محلول NaCl می باشد.تأثیر آماده سازی ترکیبات گردی و چرخۀ سرمایش بعد زینترشدن بر خواص خوردگی یا زنگ زدگی مورد ارزیابی قرار گرفت.
طرح/روش شناسی/شیوۀ برخورد: در مطالعۀ حاضر،فولادهای ضدرزنگ دولایه با راه اندازی متالورژی پودری از پودرهای با پایه آرتنزیتی،آستنیتی با افزایش کنترل شدۀ عناصر آلیاژی از قبیل Cr, Ni, Mo و Cu حاصل شدند.در مطالعات پیش از آماده سازی ترکیبات، نمودار شافلر لحاظ شد.ترکیبات آماده شده در ۸۰۰ MPa متراکم و در کورۀ خلاء همراه با پرکردن آرگون در دمای ۱۲۶۰°C به مدت ۱ ساعت زینتر شدند.پس از زینتر شدن، دو چرخۀ سرمایشی متفاوت بکار برده شد:سرمایش سریع همراه با سرعت سرمایش متوسط ۲۴۵ °C/min و سرمایش کند ۵ °C/min در جو آرگون.فولادهای ضد زنگ دولایه ایی تولید شده با استفاده از میکروسکوپی اسکن کننده و اپتیکال و آنالیز شیمیایی EDS ترکیبات ریزساختار مورد مطالعه قرار گرفتند.خواص خوردگی از طریق روش های شیمیایی در۱M محلول آب NaCl بررسی شد.
یافته ها:بر اساس نتایج بدست آمده ،تأیید شد که در روش زینتر بکاربرده شده و همچنین آماده سازی ترکیبات پودری در ساخت فولاد دولایۀ زینتر دارای خواص خوردگی که به نسبت آستنیت/فریت در ریزساختار و عناصر تقسیم بندی بین فازها بستگی دارد لحاظ شود.مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ زینتر با دانسیته و مورفولوژی متخلخل موجود در ریزساختار نیز بسیار مرتبط است.بیشترین مقاومت در برابر خوردگی متخلخل در ۱M محلول NaCl به خاطر ترکیب با توازن تقریبی فریت و آستنیت در ریز ساختار بدست آمد.
تلویحات و محدودیت های تحقیقاتی:براساس مشخصۀ پودرها،سرعت سرمایشی سریع کاربردی ظاهرا توافق خوبی برای خواص خوردگی و ریزساختارها میباشد.علیرغم اینکه آزماشات بیشتری برای بررسی سرعت های سرمایشی مختلف باید انجام بگیرد.
ارزش/اصلیت:استفاده از پودرهای عنصری افزوده به پایه فولاد ضدزنگ ،پتانسیل های بالقوۀ آن برحسب تراکم پذیری نسبی و دانسیتۀ زینتر نهایی را نشان داد.علاوه بر همگنی ریزساختاری خوب و اول ازهمه مقاومت در برابر خوردگی حاصل شد و کاربردهایی نیز در صنعت داشت.