مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
ترجمه مقاله شبکه عصبی کانولوشن کم عمق برای غربالگری شیوع کووید 19 - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شبکه عصبی کانولوشن کم عمق برای غربالگری شیوع کووید 19 - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله برنامه ریزی پیش از جراحی برای رزکسیون تومور - نشریه وایلی

ترجمه مقاله برنامه ریزی پیش از جراحی برای رزکسیون تومور - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله تصویربرداری عصبی در مولتیپل اسکلروزیس (MS)

ترجمه مقاله تصویربرداری عصبی در مولتیپل اسکلروزیس (MS)

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بهبود تصاویر رادیوگرافی در بیماران دارای ندول های ریوی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بهبود تصاویر رادیوگرافی در بیماران دارای ندول های ریوی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تشخیص سرطان پستان در ماموگرام های دیجیتال - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص سرطان پستان در ماموگرام های دیجیتال - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله غربالگری سرطان +سینه و دهانه رحم بعد از CARES - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله غربالگری سرطان +سینه و دهانه رحم بعد از CARES - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله MRI در مولتیپل اسکلروزیس

ترجمه مقاله MRI در مولتیپل اسکلروزیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نقش تصویر برداری در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادرای

ترجمه مقاله نقش تصویر برداری در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادرای

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بررسی روش های قطعه بندی تصاویر MRI مغز - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی روش های قطعه بندی تصاویر MRI مغز - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله درمان با یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی - نشریه BMC

ترجمه مقاله درمان با یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14