مقالات ترجمه شده رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
ترجمه مقاله شاخص های توسعه پایدار - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شاخص های توسعه پایدار - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین و اقتصاد دایره ای: مروری بر تحقیقات فعلی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین و اقتصاد دایره ای: مروری بر تحقیقات فعلی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله تاثیر بحران مالی جهانی بر نگهداری وجه نقد شرکت- نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر بحران مالی جهانی بر نگهداری وجه نقد شرکت- نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله 10 روند برتر در بازارهای سرمایه: 2019

ترجمه مقاله 10 روند برتر در بازارهای سرمایه: 2019

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مقدمه ای بر اقتصاد دایره ای در مناطق در حال توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقدمه ای بر اقتصاد دایره ای در مناطق در حال توسعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مروری بر نقش بنادر در توسعه یک ملت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر نقش بنادر در توسعه یک ملت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله چارچوب مفهومی آسیب پذیری و انعطاف پذیری اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای

ترجمه مقاله چارچوب مفهومی آسیب پذیری و انعطاف پذیری اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نهاد های مالی مشارکتی و توسعه محلی در چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نهاد های مالی مشارکتی و توسعه محلی در چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ابزار و فرایند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری - نشریه MDPI

ترجمه مقاله ابزار و فرایند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله اثرات رشد بلند مدت سیاست R&D - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات رشد بلند مدت سیاست R&D - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله سرمایه گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سرمایه گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25