مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی بالینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی بالینی
ترجمه مقاله بهبود اجرای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهبود اجرای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله یک مدل قلبی عروقی برای سیستم کنترل فشار خون - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مدل قلبی عروقی برای سیستم کنترل فشار خون - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی روش های قطعه بندی تصاویر MRI مغز - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی روش های قطعه بندی تصاویر MRI مغز - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله SVM بر پایه تشخیص تشنج EEG خودکار با بسته موجی Coiflets - نشریه IEEE

ترجمه مقاله SVM بر پایه تشخیص تشنج EEG خودکار با بسته موجی Coiflets - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله کنفرانس‌های سی‌سال هوش مصنوعی در پزشکی (AIME) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنفرانس‌های سی‌سال هوش مصنوعی در پزشکی (AIME) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله اینترنت اشیا صنعتی با کمک ابر - توانمندی طرح نظارت سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا صنعتی با کمک ابر - توانمندی طرح نظارت سلامت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله ذخیره و ارسال تله نورولوژی در کشورهای در حال توسعه - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله ذخیره و ارسال تله نورولوژی در کشورهای در حال توسعه - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله تله نورولوژی مشارکتی برای تشخیص از راه دور یا تله تشخیص - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تله نورولوژی مشارکتی برای تشخیص از راه دور یا تله تشخیص - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13