مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری
ترجمه مقاله کنترل کیفیت حسی: ارزیابی دانش و عملکرد کارکنان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله کنترل کیفیت حسی: ارزیابی دانش و عملکرد کارکنان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله کیفیت کارکنان، محیط نظارت و کنترل داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیفیت کارکنان، محیط نظارت و کنترل داخلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله روش برآورد هزینه کیفیت فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش برآورد هزینه کیفیت فازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات دولت در امارات متحده عربی

ترجمه مقاله بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات دولت در امارات متحده عربی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله شناسایی بهره وری و عملکرد - نشریه امرالد

ترجمه مقاله شناسایی بهره وری و عملکرد - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اولویت بندی نیازها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی

ترجمه مقاله اولویت بندی نیازها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارزش اقتصادی یک زنجیره تامین پایدار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ارزش اقتصادی یک زنجیره تامین پایدار - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله بهره وری و رفتار اخلاقی

ترجمه مقاله بهره وری و رفتار اخلاقی

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله نسل ششم مدل نوآوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نسل ششم مدل نوآوری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28