مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیستم

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیستم
ترجمه مقاله بررسی روش های تبدیل موجک برای افزایش وضوح تصویر - نشریه IJETAE

ترجمه مقاله بررسی روش های تبدیل موجک برای افزایش وضوح تصویر - نشریه IJETAE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تکامل فناوری مخابراتی برای کاربردهای شبکه هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکامل فناوری مخابراتی برای کاربردهای شبکه هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم های WDM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم های WDM - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سیستم نظارت بیمار با استفاده از تکنولوژی GSM

ترجمه مقاله سیستم نظارت بیمار با استفاده از تکنولوژی GSM

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله بهبود تبدیل دو شیبی

ترجمه مقاله بهبود تبدیل دو شیبی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تحلیل تداخل و احتمال قطع برای دریافت MIMO عظیم با پیش کدینگ MF - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل تداخل و احتمال قطع برای دریافت MIMO عظیم با پیش کدینگ MF - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کد گذاری dirty paper با شکل دهی علامت بیت و کد های LDPC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کد گذاری dirty paper با شکل دهی علامت بیت و کد های LDPC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تخمین تابع چگالی تجمعی توان خروجی ایستگاه پایه GSM - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخمین تابع چگالی تجمعی توان خروجی ایستگاه پایه GSM - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله یک نظرسنجی در مورد موضوع مدیریت کلید در WSN

ترجمه مقاله یک نظرسنجی در مورد موضوع مدیریت کلید در WSN

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7