تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 22