مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تحول

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تحول
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 44
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله آمادگی سازمانی برای تغییر

ترجمه مقاله آمادگی سازمانی برای تغییر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله استراتژی و طراحی مدل بازرگانی در صنایع مخابرات دینامیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استراتژی و طراحی مدل بازرگانی در صنایع مخابرات دینامیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شناسایی تحولات در شرکت های کوچک و متوسط در اتریش

ترجمه مقاله شناسایی تحولات در شرکت های کوچک و متوسط در اتریش

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

ترجمه مقاله نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مطالعه موردی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

ترجمه مقاله مطالعه موردی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله ابعاد مهم در نظریه مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابعاد مهم در نظریه مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله ادراک مدیران از معرفی سایت های شبکه اجتماعی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله ادراک مدیران از معرفی سایت های شبکه اجتماعی - مجله امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 24