تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مطالعه موردی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان فارسی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: مدیریت درمان تامین اجتماعی کرج و واحدهای مربوطه)
عنوان انگلیسی: Examine the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior (Case study: social security treatment management of Karaj and related units)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4790 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 257.96Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت تحول، مدیریت صنعتی و مدیریت مالی
دانشگاه: گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه
کلمات کلیدی: هوش هیجانی، رفتار سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ادبیات پیشینه

سوالات اصلی

سوالات فرعی

ادبیات پیشینه در مورد هوش هیجانی

رفتارهای شهروندی سازمانی

روش تحقیق

روش تحلیل داده ها

تحلیل سوالات تحقیق

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study has conducted to investigate the relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior in which the concept of emotional intelligence includes five dimensions of self-awareness, self-control, motivation, empathy and social skills were assessed by questionnaire. The questionnaires distributed between 268 samples of population which were managers, assistants and personnel of social security treatment management of Karaj and related units. The research is descriptive and correlational. The correlation coefficient test, regression test, etc. were used to analyze the data by SPSS software. The results showed that there is a significant and strong correlation between emotional intelligence and organizational citizenship behavior, and we can conclude that these two variables have a direct impact on each other. The results also show a significant positive correlation between all dimensions of emotional intelligence (selfawareness, self-control,motivation, empathy and social skills) with the Organizational Citizenship Behavior (OCB). The results show that between the dimensions of emotional intelligence, the motivation is most closely related with OCB. In other words, organization can improve staff citizenship behavior with special attention to the emotional intelligence and its dimensions and measures. The results of regression test show that the four dimensions of emotional intelligence (self-awareness, selfcontrol, motivation and social skills) have a significant positive impact on organizational citizenship behavior, and only the (empathy) are not effective on organizational citizenship behavior

نمونه متن ترجمه

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است، که مفهوم هوش هیجانی شامل پنج بعد خودآگاهی، خود داری ، انگیزش، همدلی و مهارت های اجتماعی می شود، که توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند. پرسشنامه ها بین 268 نفر توزیع شدند، که شامل مدیران، دستیاران، و کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی کرج و واحدهای مربوطه می شدند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. آزمون ضریب همبستگی، آزمون رگرسیون، و غیره برای تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه قوی و قابل توجه ای بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد، و ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که این دو متغیر بر روی یکدیگر دارای تاثیر مستقیمی هستند. همچنین این نتایج نشان داد که همبستگی مثبت قابل توجهی بین تمامی ابعاد هوش هیجانی (خودآگاهی، خودداری، انگیزش، همدلی و مهارت های اجتماعی) با رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وجود دارد. نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی، انگیزش دارای ارتباط نزدیکی با رفتار شهروندی سازمانی است. به عبارت دیگر، سازمان می تواند رفتار شهروندی کارکنان را از طریق توجه خاصی به هوش هیجانی و ابعاد و اقدامات آن بهبود بخشد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که چهار بعد از هوش هیجانی (خودآگاهی، خودداری، انگیزش، و مهارت های اجتماعی) دارای تاثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی هستند، و تنها (همدلی) بر روی رفتار شهروندی سازمانی موثر نبود.