مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی ورزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی ورزشی
ترجمه مقاله ویژگی های روان سنجی آزمون رشد حرکتی درشت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های روان سنجی آزمون رشد حرکتی درشت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله عوامل روانی آسیب های ورزشی در میان بازیکنان جوان فوتبال - نشریه وایلی

ترجمه مقاله عوامل روانی آسیب های ورزشی در میان بازیکنان جوان فوتبال - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثر عادات ورزشی نزدیکان و حمایت اجتماعی بر ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر عادات ورزشی نزدیکان و حمایت اجتماعی بر ورزش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله توسعه و شناسایی استعداد در ورزش - نشریه Sage

ترجمه مقاله توسعه و شناسایی استعداد در ورزش - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله ورزش جوانان به عنوان محیطی برای حمایت از سلامت روان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ورزش جوانان به عنوان محیطی برای حمایت از سلامت روان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله خصوصیات شخصیتی و داروهای نیروزا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خصوصیات شخصیتی و داروهای نیروزا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله وضعیت سیگار کشیدن و ورزش در ارتباط با علائم PTSD - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وضعیت سیگار کشیدن و ورزش در ارتباط با علائم PTSD - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله سه رویکرد نسبت به درک روحیه ورزشکاری - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله سه رویکرد نسبت به درک روحیه ورزشکاری - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مشارکت ورزشی و بهزیستی ذهنی

ترجمه مقاله مشارکت ورزشی و بهزیستی ذهنی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیر رسانه ها بر نابرابری جنسیتی در ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر رسانه ها بر نابرابری جنسیتی در ورزش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14