مقالات ترجمه شده رشته روابط عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روابط عمومی
ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله روابط عمومی و حوزه های مشارکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط عمومی و حوزه های مشارکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله رسانه های سرگرمی، قدرت فرهنگی و پس از جهانی شدن - نشریه Sage

ترجمه مقاله رسانه های سرگرمی، قدرت فرهنگی و پس از جهانی شدن - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله روزنامه نگاری یا روابط عمومی؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روزنامه نگاری یا روابط عمومی؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله بعد ایدئولوژیکی مدل تبلیغات

ترجمه مقاله بعد ایدئولوژیکی مدل تبلیغات

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله روزنامه نگاری تلویزیونی در زمان حملات تروریستی - نشریه Sage

ترجمه مقاله روزنامه نگاری تلویزیونی در زمان حملات تروریستی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مطالعه بین المللی کارگزاران روابط عمومی و رسانه اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه بین المللی کارگزاران روابط عمومی و رسانه اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کشف نقش تعدیل جنسیت و سیاست‌های سازمانی - APA

ترجمه مقاله کشف نقش تعدیل جنسیت و سیاست‌های سازمانی - APA

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22