تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 7,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 51
صفحات فارسی : 53
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 34
صفحات فارسی : 39