تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مدیریت

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مدیریت

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 41,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 43
صفحات فارسی : 42 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)