مقالات ترجمه شده رشته باستان شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته باستان شناسی
ترجمه مقاله شواهد باستان شناسی منسوجات در ایران قبل از اسلام - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شواهد باستان شناسی منسوجات در ایران قبل از اسلام - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله روابط بین فرهنگی بین تمدن ایران جنوبی و سیحون

ترجمه مقاله روابط بین فرهنگی بین تمدن ایران جنوبی و سیحون

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله آن سوی مرزها: روم باستان و شبکه های تجاری اوراسیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آن سوی مرزها: روم باستان و شبکه های تجاری اوراسیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله جیرفت و جیرفت آراتا مقاله ای مروری از یوسف مجید زاده - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله جیرفت و جیرفت آراتا مقاله ای مروری از یوسف مجید زاده - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 43