تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته انگل شناسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته انگل شناسی پزشکی

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10