مقالات ترجمه شده رشته انگل شناسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته انگل شناسی پزشکی
ترجمه مقاله واکوئول های پارازیتوفور توکسوپلاسما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله واکوئول های پارازیتوفور توکسوپلاسما - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد تشخیصی چهار روش برای تشخیص Giardia duodenalis - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد تشخیصی چهار روش برای تشخیص Giardia duodenalis - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کاربرد آنتی ژن B نوترکیب Echinococcus granulosus در کیت های ELISA - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کاربرد آنتی ژن B نوترکیب Echinococcus granulosus در کیت های ELISA - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران

ترجمه مقاله شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله متابولیسم مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا - Cambridge

ترجمه مقاله متابولیسم مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا - Cambridge

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله حذف گزینشی لپتوموناز در هم کشتی آزمایشگاهی با لشمانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حذف گزینشی لپتوموناز در هم کشتی آزمایشگاهی با لشمانیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله جابه جایی Dientamoeba fragilis با کرمک یا کیست - نشریه CellPress

ترجمه مقاله جابه جایی Dientamoeba fragilis با کرمک یا کیست - نشریه CellPress

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
نشریه ترجمه مقاله یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله افت مخصوص هتروزایگوسیتی سرطان خون MHC در بیمار CLL - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله افت مخصوص هتروزایگوسیتی سرطان خون MHC در بیمار CLL - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10