مقالات ترجمه شده رشته تونل و فضاهای زیر زمینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تونل و فضاهای زیر زمینی
ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کاربرد روش منجمد سازی مصنوعی زمین در تونل سازی سپری - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله کاربرد روش منجمد سازی مصنوعی زمین در تونل سازی سپری - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله حفر تونل های بزرگ در سنگ های سخت - نشریه ASCE

ترجمه مقاله حفر تونل های بزرگ در سنگ های سخت - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی نوع سنگ تصادفی در نهشته های مس پورفیری - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی نوع سنگ تصادفی در نهشته های مس پورفیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تعیین گشتاور حفار کاترهد در سپر EPB ماشین تونل زنی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تعیین گشتاور حفار کاترهد در سپر EPB ماشین تونل زنی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله تونل زنی در شرایط زمینی مچاله شونده

دانلود ترجمه مقاله تونل زنی در شرایط زمینی مچاله شونده

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12