تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بیوسیستماتیک حشرات

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوسیستماتیک حشرات

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6