مقالات ترجمه شده ارزان معماری

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته معماری
ترجمه مقاله ارزیابی معیارهای طراحی و ساخت پایدار برای بزرگراه سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی معیارهای طراحی و ساخت پایدار برای بزرگراه سبز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ارزیابی پایداری ساختمان در سراسر تصمیم گیری چند معیاری - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله ارزیابی پایداری ساختمان در سراسر تصمیم گیری چند معیاری - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله فرم های ماندگار شهری و تیپولوژی و مفاهیم آن ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله فرم های ماندگار شهری و تیپولوژی و مفاهیم آن ها - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله قابلیت های رهبری مدیران پروژه های ساختمانی پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت های رهبری مدیران پروژه های ساختمانی پایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله رهبری برای صنعت ساخت و ساز آینده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رهبری برای صنعت ساخت و ساز آینده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله انتخاب راهبرد رهبری در صنعت ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب راهبرد رهبری در صنعت ساخت و ساز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ارزیابی زیست محیطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی زیست محیطی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1987
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارزیابی بلوغ سازمانهای ساخت و ساز عمومی بر محور ارباب رجوع

ترجمه مقاله ارزیابی بلوغ سازمانهای ساخت و ساز عمومی بر محور ارباب رجوع

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پیش بینی هزینه نگه داری تجهیزات ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی هزینه نگه داری تجهیزات ساخت و ساز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نظریه ای برای یکپارچه سازی دانش در آموزش طراحی معماری

ترجمه مقاله نظریه ای برای یکپارچه سازی دانش در آموزش طراحی معماری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 28