مقالات ترجمه شده رشته بازیافت و مدیریت پسماند

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازیافت و مدیریت پسماند
ترجمه مقاله  مدیریت بیوپلاستیک (پلاستیک های زیستی) و پسماند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت بیوپلاستیک (پلاستیک های زیستی) و پسماند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله استفاده از رسوبات دریایی به عنوان ماده پایه سنگ فرش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از رسوبات دریایی به عنوان ماده پایه سنگ فرش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تشکیل هسته هوا در هیدروسیکلون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشکیل هسته هوا در هیدروسیکلون - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ماژول های برشی و میرایی مواد در پس ماندهای جامد شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ماژول های برشی و میرایی مواد در پس ماندهای جامد شهری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله کیفیت و کمیت پسماندهای ساخت و ساز و تخریب در تهران - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کیفیت و کمیت پسماندهای ساخت و ساز و تخریب در تهران - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بازیافت زباله های طبیعی در آلمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازیافت زباله های طبیعی در آلمان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی فرآیندها و شیوه های احیا و بازیابی فلز از سرباره های فولاد

ترجمه مقاله بررسی فرآیندها و شیوه های احیا و بازیابی فلز از سرباره های فولاد

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بقایای ماکرو و ریزپلاستیک های سواحل در اسلوونی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بقایای ماکرو و ریزپلاستیک های سواحل در اسلوونی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مشخصات بتن پلیمری با افزودن زباله های مختلف - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مشخصات بتن پلیمری با افزودن زباله های مختلف - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6