دانلود مقالات ترجمه شده مجله ACM

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله ACM به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله عملکرد و مدلسازی انرژی برای مهاجرت زنده ماشین های مجازی - نشریه ACM

ترجمه مقاله عملکرد و مدلسازی انرژی برای مهاجرت زنده ماشین های مجازی - نشریه ACM

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله الگوی ویژگی سیستم طبقه بندی مبتنی بر XCS در مقابل UCS - نشریه ACM

ترجمه مقاله الگوی ویژگی سیستم طبقه بندی مبتنی بر XCS در مقابل UCS - نشریه ACM

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله رویکردهای جمعی برای رگرسیون: یک نظرسنجی - نشریه ACM

ترجمه مقاله رویکردهای جمعی برای رگرسیون: یک نظرسنجی - نشریه ACM

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 40
صفحات فارسی: 66
دانلود ترجمه مقاله جستجوی آی پی مولتی تترابیت با خطوط لوله دو جهته موازی - مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله جستجوی آی پی مولتی تترابیت با خطوط لوله دو جهته موازی - مجله ACM

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
دانلود ترجمه مقاله کارایی انرژی مشتریان سیار در محاسبات ابری - مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله کارایی انرژی مشتریان سیار در محاسبات ابری - مجله ACM

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله عملکرد SCTP در شبکه Wi-Fi و وایمکس با موبایل چند مرکزی - مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله عملکرد SCTP در شبکه Wi-Fi و وایمکس با موبایل چند مرکزی - مجله ACM

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله نمونه گیری همتا برمبنای گوسیپ (Gossip) - مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله نمونه گیری همتا برمبنای گوسیپ (Gossip) - مجله ACM

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 41
دانلود ترجمه مقاله بکارگیری داده کاوی در تقسیم بندی کشور بر اساس مدل RFM- مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله بکارگیری داده کاوی در تقسیم بندی کشور بر اساس مدل RFM- مجله ACM

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله یادگیری تقویتی با راهنمایی هماهنگی - مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله یادگیری تقویتی با راهنمایی هماهنگی - مجله ACM

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23