دانلود مقالات ترجمه شده مجله ACM

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله ACM به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله شبکه های تعریف شده نرم افزاری قابل اطمینان - نشریه ACM

ترجمه مقاله شبکه های تعریف شده نرم افزاری قابل اطمینان - نشریه ACM

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow - نشریه ACM

ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow - نشریه ACM

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله نرم افزار شبیه سازی WITNESS - نشریه ACM

ترجمه مقاله نرم افزار شبیه سازی WITNESS - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مقدمه ای بر پرداخت های با موبایل - نشریه ACM

ترجمه مقاله مقدمه ای بر پرداخت های با موبایل - نشریه ACM

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی اعتماد در شبکه ‌های اجتماعی - نشریه ACM

ترجمه مقاله بررسی اعتماد در شبکه ‌های اجتماعی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله آزمایش با TCP چند مسیره - نشریه ACM

ترجمه مقاله آزمایش با TCP چند مسیره - نشریه ACM

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله اندازه گیری اندازه تابعی اپلیکیشن های وب - نشریه ACM

ترجمه مقاله اندازه گیری اندازه تابعی اپلیکیشن های وب - نشریه ACM

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله منطق چندتابعی قابل تنظیم مجدد در اتصالات P-N گرافین - نشریه ACM

ترجمه مقاله منطق چندتابعی قابل تنظیم مجدد در اتصالات P-N گرافین - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدیریت معنایی داده های جریانی - نشریه ACM

ترجمه مقاله مدیریت معنایی داده های جریانی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله Sprint یک طبقه بندی موازی مقیاس پذیر برای داده کاوی - نشریه ACM

ترجمه مقاله Sprint یک طبقه بندی موازی مقیاس پذیر برای داده کاوی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تقسیم بندی واحد حرکت با ماشین های بردار پشتیبان - نشریه ACM

ترجمه مقاله تقسیم بندی واحد حرکت با ماشین های بردار پشتیبان - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله توصیه های چرخه محور در شبکه های اجتماعی آنلاین - نشریه ACM

ترجمه مقاله توصیه های چرخه محور در شبکه های اجتماعی آنلاین - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله زمانبندی وظیفه کاهشی محل‌ برای نگاشت‌ کاهش (MapReduce) - نشریه ACM

ترجمه مقاله زمانبندی وظیفه کاهشی محل‌ برای نگاشت‌ کاهش (MapReduce) - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله رنگ کردن تصویر طبیعی - نشریه ACM

ترجمه مقاله رنگ کردن تصویر طبیعی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 28